Gå till innehåll

Upplands Skidförbund

Upplands Skidförbund

Tobakspolicy

Tobakspolicy för Upplands Skidförbund

Tobaksbruk är ett allvarligt hot mot hälsan. I Sverige dör cirka 8000 personer varje år i sjukdomar kopplade till tobaksrökning. Utöver dessa beräknas varje år 500-1000 personer dö i förtid av passiv rökning.
I syfte att verka som förebild för distriktets idrottsföreningar har Upplands Skidförbund antagit en tobakspolicy. Med tobak avses både röktobak och snus.

Riktlinjer för den utåtriktade verksamheten:

Upplands Skidförbund skall i enlighet med RF:s riktlinjer verka för att:

  • idrottsrörelsen i Uppland skall vara medveten om tobaksrökningens skaderisker och informera om "de begränsningar av rökning i vissa lokaler och utrymmen samt på vissa områden som finns utomhus" vilket regleras i tobakslagen
  • utöver vad tobakslagen föreskriver skapa helt rökfria idrottsmiljöer inomhus och rökfria zoner utomhus så att ofrivillig inandning av tobaksrök kan undvikas
  • idrottsföreningar uppmärksammar gällande lagstiftning ang. marknadsföring av tobak
  • förenings- och förbundsarbete bedrivs i rökfria miljöer
  • ledare och aktiva blir medvetna om tobakens och snusets negativa inverkan på individ och miljö och därmed arbetar för att konsumtionen minskar

Skidförbundet ska vara tydlig med sin policy. Tobakspolicyn ska finnas på förbundets hemsida.

Skidförbundet ska även vid kontakt med kommunerna inom distriktet verka för en tobaksfri miljö i enlighet med tobakslagen och av idrottsrörelsen antagna riktlinjer avseende tobak.

Riktlinjer för den interna verksamheten:

  • Seminarier, konferenser, utbildningar och sammanträden ska vara tobaksfria.
  • Skidförbundet ska verka för att kontorslokaler, arenor och möteslokaler skall vara tobaksfria.
  • Personal som vill vara tobaksfri skall erbjudas hjälp.
  • Vid nyrekrytering skall det klart framgå i annonser och vid intervjuer att skidförbundet är en tobaksfri organisation.
Senast uppdaterad
2022-12-01
Publicerad
2022-12-05
Skribent
Ida Karlsson

Huvudsponsor